Chandraseniya Kayastha Prabhu (CKP)

Networking Portal www.ckp.in

चांद्रसेनीय कायस्थ प्रभू सर्कल्स - कला, क्रीडा, विद्वत्ता, नैपुण्य

वीर बाजीप्रभूदेशपांडे - शौर्य, वीरता, ईमान यांचे प्रतिक

Main Menu

Login Form

Bhalchandra G. Deshmukh

Bhalchandra Gopal Deshmukh
 

åó. ×ðó. ¸ðó. Ç÷äðÙðô®ð Úððüµðð ¡âÑð ÑðòܵðÚð

 ¸ðÐÙðÃððÜó®ð: 26 Ùððµðá 1929

 äðøêðòÂð¨î :   B.Sc. (Honours) Ùðôü×ðýá òãðÌððÑðó¿,  M.A. (Economics) òãðâÚðÙçð ¨îðùâð÷¸ð (USA)

 IAS ÙðÏÚð÷ ݸðô »ððâð÷: 1951 ÙðÏÚð÷

 Øðõæðòãðâð÷âðó çðܨîðÜó ÑðÇ÷:   

B G Deshmukh, former Cabinet Secretary of India

 ÑðüÃðÑßÏððÐððüµð÷ Ùðô®Úð çðµðóãð : 27.3.1989 Ãð÷ 10.12.1990

 ¨îùò×ðÐð÷¾ çðµðóãð : ¡ðù±ðç¾ : 1986 Ãð÷ 27.3.1989

 Ùðô®Úð çðµðóãð, ÙðèðÜðæ¾ Üð¸Úð : 1985-86

 µð÷¡ÜÙðÐð, ýü¾ÜÐðùäðÐðâð âð÷×ðÜ ¡ðù±ðáÐððÚð»ð÷äðÐð: 1984-85

 çðµðóãð, ¨îðÙð±ððÜ ãð ÑðôÐðãðáçðÐð, ØððÜÃð çðܨîðÜ : 1981-85

 ¡òÃðòÜ©Ãð çðµðóãð, ±ðöè ÙðüëððâðÚð, ØððÜÃð çðܨîðÜ : 1978-81

 ¡ðÚðô©Ãð, Ùðüô×ðýá ÙðèðÐð±ðÜÑððòâð¨îð : 1975-78

 ÙðèðÜðæ¾àðµÚðð Ùðô®ÚðÙðüëÚððüµð÷ çðµðóãð : 1972-75

 

 òÐðãðöÄðóÐðüÃðÜ:             

 ¾ð¾ð çðÐçð òâðòÙð¾÷Àµð÷ çðüµððâð¨î

 ¾ð¾ð èð¤òçðü±ð À÷ãèâðÑðÙð÷ü¾ ¨üîÑðÐðóµð÷ çðüµððâð¨î

 ¾ð¾ð ¨îðøòÐçðâð ÒîðùÜ ¨îÙÚðôòÐð¾ó ýòÐðòäð¦¾óãèµð÷ ¡ÏÚðêð

 ¾ð¾ð ýÐç¾óÃÚðô¾ ¡ðùÒî çðð÷äðâð çððÚðüçð÷çðµÚðð ¨îðÚðá¨îðÜó ÙðüÀúðµð÷ ¡ÏÚðêð

 æðÂÙðô®ððÐðüÇ ÒîðýáÐð ¡ð¾þáçð ¡ûÀ çðü±ðóÃð çðØð÷µð÷ £ÑððÏÚðêð

 çð÷×ðóµÚðð Ùðôµðô¡âð ÒüîÀðçðð¿óµÚðð çðââðð±ððÜ ×ðð÷Àðáµð÷ ¡ÏÚðêð

 ¡ðÚð Àó ×ðó ¡ðÚð Ùðôµðô¡âð ÒüîÀðµð÷ ¡ÏÚðêð

 

 çððÙððò¸ð¨î çðüçÆððüÃðóâð çðèØðð±ð:

 åó. Ç÷äðÙðô®ð çðÏÚðð çðôÙððÜ÷ 30-35 çðüçÆððüÙðÏÚð÷ ¡ÏÚðêðÑðÇ ò¨üîãðð Ãðäðóµð ÙðèÃãððµðó ÑðÇ÷ ØðõæðãðóÃð ¡ðè÷Ãð. ÃÚððüÃðóâð òÐðãðÀ¨î çðüçÆððüµðó Ðððüãð ãð ÑðÇ÷÷:

 ×ððùÙ×ð÷ ÐðùµðÜâð òèç¾Üó çðð÷çððÚð¾óµð÷ ¡ÏÚðêð

 ÐðùäðÐðâð ±ðùâðÜó ¡ðùÒî ÙððùÀÐðá ¡ð¾þáçðµÚðð çðââðð±ððÜ çðòÙðÃðóµð÷ ¡ÏÚðêð

 ÐðùäðÐðâð ãððýáâÀ âððýáÒî ¡ù©äðÐð ÑâððÐð µð÷ ¡ÏÚðêð

 ¡ù©äðÐð ÒîðùÜ ±ðôÀ ±ðãèÐðáÐçð ¡ûÀ Ðð÷¾ãðò¨áîïü±ð ýÐð ýüòÀÚðð µð÷ ¡ÏÚðêð

 ÑðôÂÚððµÚðð Ùðèæðóá ¨îãð÷á çëðó òäðêðÂð çðüçÆð÷µÚðð çðââðð±ððÜ çðòÙðÃðóµð÷ ¡ÏÚðêð

 Ùðüô×ðýáµÚðð ¦òäðÚððò¾¨î çðð÷çððÚð¾óµð÷ ¡ÏÚðêð

 Ùðôü×ðýáµÚðð ¶ëðÑðÃðó òäðãðð¸ðó ÙðèðÜð¸ð ãðçÃðô çðü±ßèðâðÚððµð÷ ¡ÏÚðêð

 Ùðôü×ðýáµÚðð Ùðð÷èââðð ¨îòÙð¾ó ÙðôãèÙð÷ü¾ ¾àç¾µð÷ ¡Ìðêð

 Ùðôü×ðýáµÚðð ¡ð÷ãèâð ¾àç¾µð÷ ¡ÏÚðêð

 ÑðôÂÚððµÚðð ¨÷î ý ¦Ùð èðùòçÑð¾âðµð÷ ¡ÏÚðêð

 

¡ðòÆðá¨î êð÷ëððÃðóâð çðèØðð±ð:                                                                                 

òçðÑðð÷Ü÷©çð ýüòÀÚðð òâðòÙð¾÷À ãð PNB òÑßüòçðÑðâð Ùðôµðô¡âð ÒüîÀðµð÷ ¡ÏÚðêð

ãð÷ü¨îó¸ð (ýüòÀÚðð) òâðòÙð¾÷À, ãð÷ü¨î¾÷äãðÜð èùµðÜó¸ð òâðòÙð¾÷À ãð òÒîÐðð÷âð÷©çð ¨÷î×ðâçð òâðòÙð¾÷Àµð÷ çðüµððâð¨î

 

òâð®ððÂð:                               

- ¨ùîò×ðÐð÷¾ çð÷ª÷î¾Üó  òÆðü©çð ¡âðð¤À: ¸ðÐðçð÷ãð÷×ðð×ðÃðµÚðð âð÷®ððüµðð çðü±ßè (Click Here to view the Book on Google Books)

 - ¨ùîò×ðÐð÷¾ çð÷ª÷î¾Üó âðô©çð ¡Üð¤üÀ: çððÙððò¸ð¨î ¡Æðá¨îðÜÂð ãð Üð¸ð¨îðÜÂððãðÜóâð âð÷®ððüµðð çðü±ßè (Click Here to view the Book on Google Books)
 
 - ÑðõÐðð ¾õ ÑßðÚðòÙðÐðóç¾çðáá ¡ðùòÒîçð - ¦ ¨ùîò×ðÐð÷¾ çð÷ª÷î¾Üó âðô©çð ×ðù¨î: ¡ðÃÙðµðòÜëð (Click Here to view the Book on Google Books)
 
A Cabinet Secretary Looks Back
Poona to Prime Minister's Office - A Cabinet Secretary Looks Back - BG Deshmukh - Cover Page
Poona to Prime Minister's Office - A Cabinet Secretary Looks Back - BG Deshmukh - Back Page
 

ÚððòäðãððÚð ãðöÄðÑðëððüÙðÏÚð÷ ÑßòçðÏÇ »ððâð÷âð÷ çððÙððò¸ð¨î ¡Æðá¨îðÜÂð ãð Üð¸ð¨îðÜÂððãðÜóâð ò¨îÃÚð÷¨î âð÷®ð.

Died on: August 7th, 2011

Additional Reading:
The Rediff Interview of B G Deshmukh - Click Here
Outlook Review of the Book - A Cabinet Secretary Looks Back - Click Here
Julio Ribeiro on B G Deshmukh - Click Here
B G Deshmukh Memorial Lecture Series - Click Here

You may see junk text under this profile if you do not have Marathi font installed on your system. Kindly download the font - to download the font Click Here.

 

To know how to install fonts please visit Microsoft Knowledge base - Click Here to visit. After you have installed the fonts, kindly refresh this page by clicking Ctrl + F5.

 

In case of of further technical assistance contact admin on: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google Translate

Advertisements

Hosted, Designed and Developed by Scientica Life Sciences Private Limited

Use of any resources located at www.ckp.in is subject to legalities located at: www.ckp.in

© 2009-2014 - Dr. Ashutosh Pradhan for Chandraseniya Kayastha Prabhu Mandal, Vile Parle - www.vileparle.ckp.in - All rights reserved.